Δρασεις - Εργα - Καθαρισμός στις καταβόθρες του Δήμου Τρίπολης