Δρασεις - Εργα - 1 φάση αδελφοποίησης με το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου