Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logonewsΗ Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης συνεργάστηκε με τον Δήμο Τρίπολης στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci, δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» PLM και ανέλαβε το ρόλο του φορέα υποδοχής υλοποιώντας πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του σχεδίου με τον τίτλο:

«Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη». Το σχέδιο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci, δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» PLM η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων ή των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων) που πραγματοποιούν κατάρτιση στο εξωτερικό σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η αποστολή της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης είναι να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Όραμά της είναι να συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας η ίδια ένας υποδειγματικός οργανισμός της Δημόσιας Διοίκησης - ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει, και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης.

Το σχέδιο αφορούσε την επιμόρφωση για δύο εβδομάδες και έλαβε χώρα στο διάστημα 14-25/10/2013, απευθυνόταν κυρίως σε στελέχη των Διευθύνσεων του Δήμου μας που είναι επιφορτισμένα με την επίλυση των τοπικών υποθέσεων και έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τον πολίτη. Στόχος της συμμετοχής σε τέτοιου είδους εκπαιδευτική δράση, ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών και η καθοδήγηση, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι αποτελεσματικοί στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στον οργανισμό μας.

Υλοποιήθηκε κλασικό πρόγραμμα κατάρτισης συνδυαζόμενο και με άλλα συστήματα εκπαίδευσης: όπως case studies, παίξιμο ρόλων και άλλα, που δίνουν στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αναθεωρήσει, επικαιροποιήσει και αναπτύξει δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που είχε ή απόκτησε κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Η υλοποίηση του προγράμματος είχε για το Δήμο πολλαπλά οφέλη. Αποκτήσαμε την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση, βελτιώσαμε τις δεξιότητές μας, κυρίως σε θέματα αναφορικά με την Επικοινωνία, τη Διαχείριση Χρόνου, την Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Κοινού, τις Διαπραγματεύσεις και την Ομαδική Εργασία για αποτελεσματικότερη επιτέλεση της εργασίας τους. Επιπλέον είχαμε την ευκαιρία να αντλήσουμε καλές πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους (Στροβόλου και Λάρνακας) και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κύπρου. Η ενέργεια λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην προσπάθεια αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενσωματώθηκε με επιτυχία η απαραίτητη γνώση και πληροφορία για να βελτιώσουμε την επαγγελματική μας ιδιότητα με σκοπό  την οργανωτική παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, καθώς και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στον οργανισμό μας. Αναλυτικότερα οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να αντλήσουμε καλές πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κύπρου.  Αντιληφθήκαμε τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο και κατανοήσαμε τις σύγχρονες αρχές στα θέματα επικοινωνίας, αναπτύσσοντας κάποιες δεξιότητες που βοηθούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους συναδέλφους μας, προϊσταμένους, υφισταμένους και πολίτες. Αντιληφθήκαμε το ρόλο, τη σημασία και την επίδραση της σωστής εξυπηρέτησης του κοινού και αναπτύξαμε δεξιότητες και τεχνικές για την αποτελεσματική  εξυπηρέτηση του κοινού. Κατανοήσαμε τις διαφορετικές κατηγορίες κατανομής εργασίας και μπορούμε να αναγνωρίζουμε τι είναι επείγον και τι είναι σημαντικό. Αναπτύχθηκε η γνώση μας για τον καθημερινό αντιπαραγωγικό χρόνο και τις στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου, στηριζόμενοι στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού μας. Προβληματιστήκαμε για την έννοια και σημασία της διαπραγμάτευσης στην εργασία μας, αναγνωρίσαμε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης στη διαπραγμάτευση, διερευνήσαμε τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, βελτιώσαμε τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες, κατανοήσαμε τη φιλοσοφία λειτουργίας της ομάδας (οργάνωση, αποτελεσματικότητα) και τους τρόπους ανάπτυξης της ομαδικής κουλτούρας για καλύτερα αποτελέσματα, αντιληφθήκαμε τα στάδια δημιουργίας και ανάπτυξης των ομάδων και της δυναμικής που δημιουργείται σε αυτές.  Μπορούμε να κρίνουμε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ομάδα μας ώστε να είμαστε σε θέση να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας της ομάδας, εντοπίζοντας τους διάφορους ρόλους σε μια ομάδα και πώς αυτοί επηρεάζουν τον τρόπο εργασίας.

Αποκτήθηκε εξειδικευμένη γνώση, επικαιροποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πρακτική και προοπτική, σε θέματα ηγεσίας, στοχοθεσίας, συστήματα  αξιολόγησης, τεχνικές ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού, διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδική εργασία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και άλλων διοικητικών θεμάτων.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έπειτα από σχετική αξιολόγηση αποκτήσαμε από την ΚΑΔΔ πιστοποιητικό που επικυρώνει και αναγνωρίζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσα από το μαθησιακό περιβάλλον που οργάνωσε αποκλειστικά για τις ανάγκες μας η Κ.Α.Δ.Δ. (ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτιση και δια βίου μάθησης), αποδεικνύοντας την εργασιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα ως προς την κατοχή των προσόντων αυτών.

Ενισχύθηκε η ποιότητα και ελκυστικότητα της προσβασιμότητας στις ευκαιρίες Δια βίου μάθησης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών  και  διεύρυνση των κατηγοριών εργαζομένων στην συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κινητικότητας.  Αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες ώστε ν' αποκτήσουμε κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία σε μια ξένη χώρα. Η χώρα υποδοχής αποτελεί  συγγενή χώρα με την ελληνική  και αυτό διευκολύνει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, δυνατοτήτων και ελλείψεων που μπορεί η Δημόσια Διοίκηση να παρουσιάζει στον τόπο μας.

Μας προσφέρθηκε η δυνατότητα ν' αποκτήσουμε νέες ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες,  συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον ευνοήθηκε ο εκσυγχρονισμός μας μέσω της αλληλομάθησης.

Με τη βοήθεια της  εμπειρία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα αυτό, οι συμμετέχοντες αναπτύξαμε εκείνες τις δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες  ώστε  να εφαρμόσουμε συστήματα διοίκησης και αξιολόγησης  της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην αναμόρφωση   της διοίκησης του Δήμου.  Η προσπάθεια αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.